نحوه نگهداری صحیح

لطفاً جهت نگهداری صحیح و مطلوب از پتو موارد ذیل را رعایت فرمایید:

 ازقرار دادن پتو در مکان مرطوب و نم دار خوداری نمایید .

 از قرار دادن پتو در مقابل نور مستقیم خورشید خودداری نمایید.

 از گذاشتن اجسام داغ و اتو بر روی پتو خوداری نمایید .

 در صورت عدم استفاده از پتو بطور صحیح آن را تا کرده و داخل ساک مخصوص پتو قرار دهید .